HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Prins Hendriklaan 22

Prins Hendriklaan 22

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een woning, het aanleggen van een in- en uitrit, het kappen van 11 bomen met herplantplicht en het toekennen van het huisnummer Prins Hendriklaan 22.

Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 26-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851RX
Einde bezwaartermijn: 07-01-2019