HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Pinkstermarkt

Pinkstermarkt

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend met een ontheffing voor geluid voor het houden van de Pinkstermarkt in de Stationsstraat op 8 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851
Einde bezwaartermijn: 02-05-2019