HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Parkeerterrein De Verbinding fase 3

Parkeerterrein De Verbinding fase 3

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een blauwe zone in te stellen voor het parkeerterrein van de Verbinding fase 3. Het betreft een blauwe zone van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur – 19.00 uur met een parkeerduur van 1½ uur.

Dit besluit kunt u raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 26-02-2020
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Belanghebbenden, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie niet verweten kan worden geen zienswijzen kenbaar gemaakt te hebben, kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na publicatie van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rechtbank Arnhem,  Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 26-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 08-04-2020