HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Parkeerplaatsen op de markt

Parkeerplaatsen op de markt

Dit item is verlopen op 17-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Markt vier parkeerplaatsen te reserveren met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s van MyWheels (deelauto’s) en auto’s van het handhavingsteam van gemeente Ermelo.

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken met afdeling publiekszaken of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Tot zes weken na datum van publicatie kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. 

Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college.

Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Verzenddatum: 05-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 17-07-2019