HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Palmbosweg 20

Palmbosweg 20

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

7 maart 2019 het intern verbouwen van een bedrijfswoning 3853 LB 18 april 2019

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LB20
Einde bezwaartermijn: 18-04-2019