HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Oude Nijkerkerweg ongenummerd (perceel achter nummer 153)

Oude Nijkerkerweg ongenummerd (perceel achter nummer 153)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het wijzigen van de functie naar ‘opslag en hobbymatig gebruik’ ten behoeve van de Hobbyclub (de omgevingsvergunning wordt voor een tijdelijke periode van 10 jaar verleend) en het toekennen van huisnummer Oude Nijkerkerweg 153 A aan de bedrijfsloods waar de Hobbyclub is gevestigd.

Publicatiedatum: 03-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 25-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JP
Einde bezwaartermijn: 06-07-2020