HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Oude Nijkerkerweg-Arendlaan-Volenbeekweg (Westflank)

Oude Nijkerkerweg-Arendlaan-Volenbeekweg (Westflank)

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor de herinrichting van de Oude Nijkerkerweg-Arendlaan-Volenbeekweg (Westflank) diverse verkeersborden  te (ver)plaatsen en de weg te voorzien van de noodzakelijke markeringen.

Publicatiedatum: 31-10-2018
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Belanghebbenden, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie niet verweten kan worden geen zienswijzen kenbaar gemaakt te hebben, kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na publicatie van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rechtbank Arnhem,  Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 31-10-2018
Einde bezwaartermijn: 12-12-2018