HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing geluid, verleende  |  Oude Nijkerkerweg 51 (eigenaar weiland)

Oude Nijkerkerweg 51 (eigenaar weiland)

Dit item is verlopen op 06-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van een bruiloft op 3 juli 2020 van 15:00 tot 01:00 uur.

Publicatiedatum: 25-09-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JK
Einde bezwaartermijn: 30-10-2019