HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Oude Nijkerkerweg 21

Oude Nijkerkerweg 21

Dit item is verlopen op 09-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 35 van de Drank- en Horecawet, aan Wijngaard Telgt, voor het Oogstfeest op 24 augustus 2019 van 10.00 tot 17:00 uur.

Publicatiedatum: 28-08-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 20-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JK
Einde bezwaartermijn: 01-10-2019