HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Oranjefeest Speuld

Oranjefeest Speuld

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van het Oranjefeest Speuld aan de Garderenseweg 150 op 31 augustus van 15:00 tot 0:00 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank en Horecawet verleend op 31 augustus 2019 van 19:00 tot 0:00 uur en een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV verleend.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 19-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NL
Einde bezwaartermijn: 30-08-2019