HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Objectontheffing, verleend  |  Openbare parkeerplaats aan de Struikakkers (naast nummer 16)

Openbare parkeerplaats aan de Struikakkers (naast nummer 16)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het plaatsen van een opslagcontainer en bouwkeet van 25 februari 2020 tot en met 31 december 2020.

Publicatiedatum: 26-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het  college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 20-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851HE
Einde bezwaartermijn: 02-04-2020