HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst

Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst

Dit item is verlopen op 30-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst, plan-MER Strand Horst (inclusief passende beoordeling), beeldkwaliteitsplan Strand Horst en ontwerpbesluit hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder voor de realisatie van de (nieuwe) bedrijfswoningen op Strand Horst te Ermelo.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst, plan-MER Strand Horst (inclusief passende beoordeling), beeldkwaliteitsplan Strand Horst en ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft Strand Horst. Strand Horst vormt de oostoever van het Nuldernauw en ligt op de overgang van het Nuldernauw naar het Wolderwijd. Het gebied ligt ten zuidwesten van Harderwijk en ten westen van de rijksweg A28. In het noordoosten gaat het gebied over in de oevers nabij Harderwijk en in het zuidwesten in Strand Nulde. De westgrens is gelegen op de gemeentegrens met Zeewolde en ligt in het Nuldernauw.

Het bestemmingsplan biedt de basis voor (her)ontwikkeling ter verbetering van het gebied. Versterking van de sector recreatie en toerisme met daarbij een kwaliteitsimpuls van het gehele gebied staan centraal. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met architectonische en landschappelijke uitgangspunten voor de ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is afgestemd op actuele wet- en regelgeving en beleidskaders en faciliteert binnen die kaders diverse ontwikkelingen.

plan-MER

In verband met mogelijk significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en De Veluwe is een Passende Beoordeling opgesteld, om vast te stellen in hoeverre verstorende effecten op de Natura 2000-gebieden aan de orde kunnen zijn. Bij het opstellen van een Passende Beoordeling voor een bestemmingsplan geldt een verplichting tot het doorlopen van een milieueffectrapportage. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het plan-Milieueffectrapport (MER) Strand Horst. Het MER heeft als doel de effecten van de nieuwe ontwikkeling op milieu en leefomgeving inzichtelijk te maken. Daardoor kunnen deze een volwaardige plaats in de besluitvorming over het bestemmingsplan krijgen.

De plan-MER is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor de Commissie omgevingskwaliteit bij de beoordeling van in te dienen bouwplannen voor deze locatie.

Inloopavond

Tijdens de terinzagelegging wordt op 20 december 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond gehouden. Deze avond wordt gehouden in de Dialoog, Raadhuisplein 4 te Ermelo.

Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Inzien ontwerpbestemmingsplan (inclusief plan-MER) en ontwerp beeldkwaliteitsplan

Het ontwerpplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze stukken raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen en het ontwerpplan inclusief bijlagen is tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online). Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder bij de gemeenteraad,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is voor de actualisatie van bestemmingsplan Strand Horst een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op een aantal gevels van de nieuwe toegestane bedrijfswoningen in het bestemmingsplan Strand Horst, boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel zal komen te liggen. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de autosnelweg A28, Palmbosweg en Buitenbrinkweg. Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de norm wordt gebleven. In verband hiermee is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

Het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze stukken raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijk of mondelinge zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact op nemen met afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21. 

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo