HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontwerpbesluit  |  Ontwerp omgevingsvisie recreatiecluster Horst

Ontwerp omgevingsvisie recreatiecluster Horst

Dit item is verlopen op 18-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 7 november tot en met 18 december 2019 het ontwerpbesluit met de ontwerp omgevingsvisie recreatiecluster Horst, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de frontoffice via telefoonnummer (0341) 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl/afspraak. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/projecten/kern-horst. De ontwerp omgevingsvisie, met identificatienummer NL.IMRO.0233.OVrecrclusterhorst-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

De omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt in de visie is het huidige karakter van het gebied te behouden. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere groen, rust en ruimte, het verbeteren van de infrastructuur en een kwaliteitsimpuls van het gebied. Het financiële vereveningsmodel dat bij deze gebiedsontwikkeling hoort, is ook onderdeel van de visie. 

Parken in het cluster kunnen kiezen uit drie toekomstperspectieven: het behouden van recreatie, het omvormen naar een woonpark of het herstructureren naar nieuwe functies. De omgevingsvisie geeft kaders mee waaraan de plannen van de recreatieparken worden getoetst. Vervolgens worden er nieuwe bestemmingsplannen voor de parken in procedure gebracht.

Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder bij de gemeenteraad,  postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de ontwerp omgevingsvisie. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de heer J. Snippe, via 0341 56 73 18 . U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Verzenddatum: 07-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 18-12-2019