HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Besluit  |  Ontwerp besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Ontwerp besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Op grond van de Wet geluidhinder is bij burgemeester en wethouders een verzoek voor het verlenen van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ingediend. Dit is voor het planologisch mogelijk maken van de bouw van twee woningen aan de Harderwijkerweg aan de zijde en ten noorden van de woning Harderwijkerweg nr. 208.

Uit een akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels van de te realiseren woningen boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel komt te liggen. Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de geluidnormen wordt gebleven. In verband hiermee is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarde vast te stellen.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 augustus 2019 ter inzage. Voor het planologisch mogelijk maken van de woningen ligt reeds vanaf 18 april 2019 een ontwerp van een herziening van het bestemmingsplan ter inzage. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen onder 'Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208'.

Het ontwerpplan met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPhrdrwijkrwgna208-0301NL.IMRO incl. akoestisch onderzoek kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen tot en met 2 oktober 2019 bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen. Voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo