HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Nijkerkerweg 66

Nijkerkerweg 66

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en horecavergunning voor het schenken van alcohol tijdens een bedrijfsuitje op Nijkerkerweg 66 te Ermelo op 17 juli 2020 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd

Verzenddatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853NX66
Einde bezwaartermijn: 12-08-2020