HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontwerpbesluit  |  Monumentenvergunning

Monumentenvergunning

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens op de Groevenbeekse Heide vanaf de Oude Telgterweg tot aan de Putterweg het bestaande fietspad te verbreden. Het fietspad ligt op een archeologische beschermd rijksmonument. Om de werkzaamheden mogelijk te maken is een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodig.

Het ontwerpbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt ter inzage. Om dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te kunnen zien kunt u een afspraak maken met afdeling publiekszaken of het ontwerpbesluit raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl. Tot zes weken na datum van publicatie in de elektronische Staatscourant kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken. 

Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: Monumentenvergunning
Toelichting:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een ieder tegen dit ontwerp besluit een zienswijze worden ingediend binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit ontwerp besluit. Deze zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM ERMELO.

Verzenddatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 02-07-2020