HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Molentourtocht met automobielen

Molentourtocht met automobielen

Dit item is verlopen op 08-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor een Molentourtocht met automobielen met de start vanaf het Molenaarsplein op 23 mei 2020 van 10:30 tot 21:00 uur. Tevens is hiervoor een verklaring van geen bezwaar ontheffing wegenverkeerswet afgegeven voor het houden van de Molentourtocht met automobielen binnen de grenzen van gemeente Ermelo.

Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 21-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MZ
Einde bezwaartermijn: 02-01-2020