HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Molendag

Molendag

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van een Molendag met braderie op het Molenaarsplein op 11 mei 2019 van 10.30 tot 17.00 uur.

Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 30-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851XV
Einde bezwaartermijn: 13-03-2019