HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Molenaarsplein (nabij nummer 24)

Molenaarsplein (nabij nummer 24)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een terras (in de oorspronkelijke aanvraag ging het om vijf terrassen. Op verzoek van de aanvrager is de aanvraag t.a.v. 4 locaties komen te vervallen. Het betreft: Raadhuisplein 11A en Stationsstraat 59, 110 en 143)

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 14-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MZ, 3851NT, 3851NB, 3851NL, 3851NG
Einde bezwaartermijn: 25-04-2019