HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Mobiliteitsmarkt

Mobiliteitsmarkt

Dit item is verlopen op 20-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van een mobiliteitsmarkt door Veluwe Duurzaam op 12 oktober 2019, op het Raadhuisplein van 13:00 tot 16:00 uur. Het inrichten en afbakenen van het terrein is van 9:30 tot 13:00 uur.

Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd

Verzenddatum: 04-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NT
Einde bezwaartermijn: 15-11-2019