Middelerf 3

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een opslagloods. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met activiteit milieu. 

Publicatiedatum: 31-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851SP