Lokhorstweg 3

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het oprichten van een tankstation (milieu). Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met een aanvraag voor een nieuwe oprichtingsvergunning voor een tankstation voor de verkoop van benzine en dieselolie voor het wegverkeer op het perceel Lokhorstweg 3 3851 SE te Ermelo

Vanaf 7 mei 2020 heeft er een ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld.

Publicatiedatum: 01-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 juli 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon 0341 56 73 21.

Verzenddatum: 26-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851SE3
Einde bezwaartermijn: 12-08-2020