Lokhorstweg 3

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het oprichten van een tankstation (milieu). Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met een aanvraag voor een nieuwe oprichtingsvergunning voor een tankstation voor de verkoop van benzine en dieselolie voor het wegverkeer op het perceel Lokhorstweg 3 te Ermelo.

Publicatiedatum: 06-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851SE