HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  APV ontheffing  |  Lion Cachetstraat (voor nummer 11)

Lion Cachetstraat (voor nummer 11)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleende objectontheffing voor het plaatsen van een vrachtwagen met hijskraan op de openbare parkeerplaats en rijbaan op de Lion Cachetstraat voor nummer 11 op 9 juli 2020.

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851ZC
Einde bezwaartermijn: 13-08-2020