HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Objectontheffing, verleend  |  Lion Cachetstraat 2

Lion Cachetstraat 2

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Verleende objectontheffing voor het plaatsen van een open vuilcontainer op de parkeerplaats van 3 augustus tot en met 3 september 2020.

Publicatiedatum: 29-07-2020
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851ZE2
Einde bezwaartermijn: 03-09-2020