HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Lijsterlaan 30B

Lijsterlaan 30B

Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het plaatsen van een condensor.

Publicatiedatum: 12-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 07-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853TC
Einde bezwaartermijn: 18-01-2019