Lidl Ermelo

Dit item is verlopen op 12-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan Lidl Ermelo, gevestigd aan de Garsteland 4, voor openstelling van de winkel op Hemelvaartsdag (30 mei 2019) van 12.00 tot en met 19.00 uur en Tweede Pinksterdag (10 juni) van 10.00 tot en met 19.00 uur.

Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MJ
Einde bezwaartermijn: 06-06-2019