Leuvenumseweg (N796)

Dit item is verlopen op 11-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een ontheffing overige geluidhinder verleend voor werkzaamheden aan de Leuvenumseweg (N796) i.v.m. het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden in de periode 7 oktober tot en met 15 oktober 2019 van 07.00 tot 19.00 uur. Het gaat om het vervangen van de deklaag met betrekking tot de rijbaan en het aangrenzend fietspad tussen Ermelo en de N302.

Bij besluit van 24 oktober 2019 is de einddatum van deze ontheffing gewijzigd in 15 november.

Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Geluidvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 01-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852
Einde bezwaartermijn: 05-12-2019