HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing overige geluidshinder  |  Leuvenumseweg (N796)

Leuvenumseweg (N796)

Dit item is verlopen op 20-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden in de periode 7 oktober tot en met 15 oktober 2019 van 07.00 tot 19.00 uur. Het gaat om het vervangen van de deklaag met betrekking tot de rijbaan en het aangrenzend fietspad tussen Ermelo en de N302. 

Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 01-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AS, 3852AR, 3852AT, 3852AV, 3852AW, 3852AX
Einde bezwaartermijn: 12-11-2019