HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Leeuwerikstraat 37

Leeuwerikstraat 37

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan slijtersbedrijf Plus Ermelo.

Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 29-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853AA
Einde bezwaartermijn: 10-01-2019