HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Koningsnacht

Koningsnacht

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van koningsnacht op 't Weitje op zaterdag 25 april 2020 van 19.00 tot 23.30 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet en een ontheffing geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend.

Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 28-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AR
Einde bezwaartermijn: 10-03-2020