HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Kinderfestival

Kinderfestival

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verlenen van een evenementenvergunning voor het organiseren van het Kinderfestival op 10 augustus 2019 in de Stationsstraat, het Raadhuisplein, Molenaarsplein en het Pauwenplein van 10:30 tot 16:30 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid volgens artikel 4:6 van de APV verleend.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NH
Einde bezwaartermijn: 29-08-2019