HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Kerstmarkt

Kerstmarkt

Dit item is verlopen op 27-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van de Kerstmarkt op zaterdag 21 december 2019 van 10:00 tot 17:00 uur, in de Stationsstraat tussen de Dirk Staalweg tot aan de kruising Kerklaan. Voor dit evenement is tevens een ontheffing geluid verleend, volgens artikel 4:6 van de APV.

Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NH
Einde bezwaartermijn: 21-11-2019