HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Kerstmarkt

Kerstmarkt

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het houden van de Kerstmarkt op zaterdag 15 december 2018, van 11.00 tot 19.00 uur, in de Stationsstraat tussen de Dirk Staalweg tot aan de kruising Kerklaan. Voor dit evenement is tevens een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken en een ontheffing geluid bij evenementen afgegeven.

Publicatiedatum: 14-11-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 08-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NB
Einde bezwaartermijn: 20-12-2018