HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Huisnummering  |  Kawoepersteeg 22 11

Kawoepersteeg 22 11

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het intrekken huisnummer Kawoepersteeg 22 11 en toekennen huisnummer Kawoepersteeg 22 11 en 22 12.

Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 12-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LG
Einde bezwaartermijn: 25-03-2020