HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving anterieure overeenkomst  |  Kampvelderweg 46

Kampvelderweg 46

Dit item is verlopen op 04-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 20 november 2019 de overeenkomst “Anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van vier ouderen woningen aan de Kampvelderweg 46”, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming “Bedrijf” met specifieke aanduiding “auto-uitdeukerij en autospuiterij” naar “Wonen”, op de locatie Kampvelderweg 46 te Ermelo. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Ermelo.

Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851GT