HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Terrasvergunning  |  Julianalaan 123

Julianalaan 123

Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een terrasvergunning voor het horecabedrijf Lazy Tiger.

Rectificatie terrasvergunning: in de publicatie van 11 december 2019 is ten onrechte gepubliceerd: 5 december 2019 Julianalaan 123 het plaatsen van een terras voor een horecabedrijf.

Publicatiedatum: 18-12-2019
Soort bekendmaking: Terrasvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 12-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KN
Einde bezwaartermijn: 23-01-2020