HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Exploitatievergunning, verleend  |  Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het exploiteren van de openbare inrichting Hotel-Restaurant 'De Zwarte Boer’ gevestigd aan de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67.

Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: Exploitatievergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PT
Einde bezwaartermijn: 29-06-2020