HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Gehandicaptenparkeerplaats  |  IJsbaanweg 5

IJsbaanweg 5

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het aanwijzen van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats. De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E6.

Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste bevatten: de naam het en het adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het Indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, maar de werking  van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde spoed is vereist. De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.