HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  IJs in Ermelo

IJs in Ermelo

Dit item is verlopen op 20-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor IJs in Ermelo van 3 december 2019 tot en met 4 januari 2020, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.30 uur, op ’t Weitje. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting IJs in Ermelo. Tevens zijn voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank en Horecawet en een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend. 

Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 01-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AR
Einde bezwaartermijn: 12-11-2019