HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Horsterweg 152

Horsterweg 152

Dit item is verlopen op 16-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een kapschuur.

Publicatiedatum: 04-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 27-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JE
Einde bezwaartermijn: 08-10-2019