HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Huisnummering  |  Hof van Ot 1 tot en met 11

Hof van Ot 1 tot en met 11

Dit item is verlopen op 10-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het intrekken van Oude Telgterweg 30D tot en met 30R en het toekennen van een nummer Hof van Ot 1 tot en met 11.

Publicatiedatum: 29-05-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851GC
Einde bezwaartermijn: 03-07-2019