HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing Winkeltijdenwet, verleend  |  Herderlaan 10

Herderlaan 10

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het openstellen van de winkel Boni Ermelo in 2020 op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag van 10:00 tot 19:00 uur en op Hemelvaartsdag van 12:00 tot 19:00 uur.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BD
Einde bezwaartermijn: 05-03-2020