Haspel 123A

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het tijdelijk plaatsen van 6 woonunits. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 22-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon 0341 56 73 21.

Verzenddatum: 16-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852LR123
Einde bezwaartermijn: 03-09-2020