HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Standplaatsvergunning incidenteel, verleend  |  Hamburgerweg 93, Tankstation Gulf Jemie

Hamburgerweg 93, Tankstation Gulf Jemie

Dit item is verlopen op 06-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het innemen van een incidentele standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen op 21, 27, 28, 30 en 31 december 2019, van 06:00 tot 21:00 uur. 

Publicatiedatum: 25-09-2019
Soort bekendmaking: Standplaatsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851EH
Einde bezwaartermijn: 31-10-2019