HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Halve Marathon Ermelo

Halve Marathon Ermelo

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van de Halve Marathon Ermelo met start en finish in de Stationsstraat op zaterdag 6 juni 2020 van 15.00 tot 18.30 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend.

Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 31-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MZ
Einde bezwaartermijn: 13-03-2020