HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Gruttopad

Gruttopad

Dit item is verlopen op 11-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op het Gruttopad een stopverbod in te stellen ter hoogte van nummer 10 tot de splitsing met de Spechtstraat.

Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

 Dit besluit kunt u raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie niet verweten kan worden geen zienswijzen kenbaar gemaakt te hebben, kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na publicatie van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rechtbank Arnhem,  Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 30-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853VP
Einde bezwaartermijn: 11-12-2019