HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Groot Horloo 16

Groot Horloo 16

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten nabij Groot Horloo 16, twee parkeerplaatsen aan te wijzen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

Publicatiedatum: 29-04-2020
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u contact opnemen met afdeling publiekszaken of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853ML