HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Garsteland 2

Garsteland 2

Dit item is verlopen op 21-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

wijziging leidinggevende Drank- en Horecavergunning voor het slijtersbedrijf Coop Supermarkt.

Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 04-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MJ
Einde bezwaartermijn: 15-08-2019