HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Garsteland 2, Coop Supermarkt

Garsteland 2, Coop Supermarkt

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

wijziging leidinggevenden Drank- en Horecavergunning voor het slijtersbedrijf Coop Supermarkt.

Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 08-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MJ
Einde bezwaartermijn: 19-06-2019